T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı tarafından FASD’nin de üye olduğu Ambalaj İhtisas Komisyonu tarafından hazırlanan; - TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/34) ve TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE MALZEMELERİN BİLEŞENLERİNİN MİGRASYON TESTİNDE KULLANILAN GIDA BENZERLERİ LİSTESİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/35) (Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeciler, 1/1/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.) 17 Temmuz 2013 tarihli ve 28710 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Uzun zamandır beklenmekte olan tebliğ mutlaka değerlendirmeye alınmalıdır ve uygulama için verilen sürelerin son gününe beklenilmemesi önerilir. Yayınlanan mevzuat 10/2011/EC tüzüğünü kapsamaktadır. (Tüzük ekinde verilen gıda benzerleri mevcut mevzuat değiştirilerek Gıda Benzerleri Tebliğ’inde aynen verilmiştir.) Plastik tebliğinin yayınlanması ile 2002/72/EC yönetmeliği esas alınarak hazırlanan 2005/31 Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeciler, 30/6/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorunda olup, bu Tebliğin yayımından önce faaliyet gösteren işletmeciler, bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (2005/31)hükümleri uygulanmaya devam edilecektir. Geçici 1 inci maddeye istisna olarak; 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen uygunluk beyanını destekleyici belgeler 31/12/2016 tarihine kadar; 13 üncü maddede yer alan kurallara göre veya 4/7/2005 tarihli ve 25865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliğine göre uygulanacaktır. 1/1/2017 tarihinden itibaren 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen uygunluk beyanını destekleyici belgeler 13 üncü maddede yer alan kurallara göre sağlanacaktır. 31/12/2015 tarihine kadar 2 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanmış olan kapaklar veya kapatma elemanlarındaki plastik katmanlarda, plastikleştiriciler dışındaki katkı maddelerinin kullanımı 5 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan kurallara uymak zorundadır. 31/12/2015 tarihine kadar elyafla güçlendirilmiş plastikler için cam elyaf kaplamasında kullanılan ve Ek-1’de yer almayan katkı maddeleri 14 üncü maddede yer alan risk değerlendirmeye ilişkin hükümlere uymak zorundadır.